Ενίσχυση οργανωσιακής ανθεκτικότητας

Η προσπάθεια ενός οργανισμού ή επιχείρησης να λειτουργεί με σωστό τρόπο εμποδίζεται από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα οι συνεχείς διαταραχές, όπως η εμφάνιση νέων προϊόντων ή οι γεωπολιτικές αλλαγές. Επίσης οι πιο συνήθεις καταστάσεις, όπως η έλλειψη δεξαμενής ταλέντων στην περιοχή από την οποία μπορούν να αντλήσουν το προσωπικό τους.

Για να αντιμετωπιστούν οι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες που εμποδίζουν την πρόοδο ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, πρέπει να ενισχύεται συνεχώς η ανθεκτικότητάς τους με στρώσεις θωράκισης. Αυτές αποτελούν την απαραίτητη άμυνα απέναντι στις προκλήσεις.

Βασική Οργάνωση

Αποτελεί την πρώτη στρώση θωράκισης με την οποία περιβάλλεται μία επιχείρηση και η οποία περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία που την βοηθάνε στην εύρυθμη λειτουργία της. Κάποια από αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι:

  • Διεργασίες τοποθετημένες με ακρίβεια μέσα στα συστήματα του οργανισμού
  • Καταγεγραμμένες διαδικασίες
  • Ρόλοι και ευθύνες όλων των εργαζόμενων
  • Περιβάλλον εργασίας

Αυτή η στρώση για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις στη διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών (BPM) και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HRM).

Πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σύνολο προσωπικού επιχείρησης, στο οποίο κάθε μέλος γνωρίζει με ακρίβεια ποια είναι η δουλειά του και έχει σαφείς οδηγίες του πως πρέπει να λειτουργήσει, ώστε να επιτύχει το σκοπό του.

Νοοτροπία Διαρκούς Βελτίωσης

Είναι η δεύτερη στρώση θωράκισης που ενισχύει περαιτέρω την ανθεκτικότητα ενός οργανισμού ή επιχείρησης. Περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τις αξίες, τις συμπεριφορές και τις συνήθειες των ανθρώπων τους, σε συνεργασία με τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι:

  • Μετριόφρων ηγεσία
  • Σεβασμός
  • Ενδυνάμωση
  • Επιδίωξη τελειότητας

Η προσπάθεια δημιουργίας μίας νοοτροπίας διαρκούς βελτίωσης αποτελεί βασικό καθήκον της ηγεσίας. Οι διοικήσεις των οργανισμών πρέπει να αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς. Παράλληλα πρέπει να δημιουργούν και να υποστηρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζονται η στρατηγική και οι τακτικές δημιουργίας νοοτροπίας διαρκούς βελτίωσης.

Και εδώ σημαντική σπουδαιότητα κατέχει ο ρόλος της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRM) αλλά υπάρχει και οι αναγκαιότητα ο οργανισμός να περιλαμβάνει εργαζόμενους ή να συνεργάζεται με ανθρώπους που γνωρίζουν τεχνικές βελτίωσης διεργασιών.

Σταθεροποιημένες διεργασίες

Η νοοτροπία διαρκούς βελτίωσης και οι σταθεροποιημένες διεργασίες λειτουργούν παράλληλα στην ενίσχυση ανθεκτικότητας απέναντι στις προκλήσεις. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η ανθεκτικότητα ενός οργανισμού παίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Οι εξωτερικές αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν ελλείψεις σε πρώτες ύλες και υπηρεσίες, οπότε είναι πολύ πιθανόν να καταστεί επιτακτική η ανάγκη εύρεσης άλλων λύσεων. Τις περισσότερες φορές όμως η ποιότητα των εισροών σε μία διεργασία επηρεάζει την ποιότητα των εκροών και για αυτό πρέπει οι διεργασίες να είναι σταθερές και στιβαρές, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των αλλαγών.

Οι σταθεροποιημένες διεργασίες έχουν ως εκροή σταθερή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που προσδίδει σημαντική αξία σε έναν οργανισμό έναντι των πελατών του, ειδικά σε μία αμφίβολη περίοδο με πολλές μεταβολές.

Επίσης είναι ευκολότερο να πραγματοποιηθούν σε μία σταθεροποιημένη διεργασία μικρές και ελεγχόμενες αλλαγές, απαραίτητες για να ανταπεξέλθει ο οργανισμός στο εξωτερικό περιβάλλον. Αντιθέτως, είναι πολύ δυσκολότερο και επικίνδυνο να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους αλλαγές σε μία ασταθή και απρόβλεπτη διεργασία.

Για την επίτευξη σταθεροποιημένων διεργασιών κάθε οργανισμός ή επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν σημαντικό αριθμό εργαλείων και μεθόδων, όπως τα διάφορα πρότυπα του ISO, οι τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες διαφόρων οργανισμών τυποποίησης, η Six Sigma, η Lean και άλλα εργαλεία οργανωσιακής βελτίωσης.

Όραμα Αριστείας

Τις περισσότερες φορές η θωράκιση έναντι των προκλήσεων και διαταραχών δεν επαρκεί από μόνη της. Οι ηγεσίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα Όραμα Αριστείας για τον οργανισμό τους, με το οποίο μπορούν να δημιουργηθούν οι προοπτικές ώστε να προλαβαίνουν τις εξελίξεις και να είναι μπροστά από αυτές.

Οι οργανισμοί όταν το πετυχαίνουν αυτό έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις εξελίξεις  και να θεωρούνται ηγέτες στο οικοσύστημά τους. Αυτή η επιθετική δράση ενισχύει περαιτέρω την ανθεκτικότητά τους.

Η δημιουργία Οράματος Αριστείας δεν είναι μόνο η συγγραφή ενός γοητευτικού κειμένου. Πρέπει να συνοδεύεται από μία πληθώρα δράσεων και ενεργειών που έχουν την πλήρη υποστήριξη της ηγεσίας του οργανισμού.

Παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι η χρήση νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα αυτών του ψηφιακού μετασχηματισμού, η χρήση μοντέλων αριστείας όπως το μοντέλο EFQM, η συμμετοχή σε θεσμούς επιχειρησιακών βραβείων και άλλες ενέργειες που δηλώνουν εμφατικά τη θέληση της ηγεσίας του οργανισμού να ξεπεράσει όλες τις προκλήσεις.

Similar Posts